Privacyverklaring en cookie policy

Privacyverklaring en cookie policy

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

In deze privacyverklaring informeren Bruil Groep Services B.V. en de aan haar gelieerde besloten
vennootschappen Bruil Beton & Mix B.V., Bruil Bouwbedrijf Ede B.V., Bruil Prefab B.V. en B.V. Edese Beton Maatschappij “E.B.M.”  (hierna gezamenlijk te noemen ''Bruil''), u over de wijze
waarop zij als verwerkingsverantwoordelijken met uw persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder ''persoonsgegevens'' wordt alle informatie verstaan, waarmee een natuurlijk persoon (''de betrokkene'') (indirect) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij
van u kunnen verwerken, zijn bijvoorbeeld:
Naam, volledige voorna(a)m(en), voorletter(s), titulatuur en/of geslacht;
Adres en woonplaats;
E-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, faxnummer;
Het bedrijf waar u werkt en/of uw functie;
Aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
Financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
Het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt;
Sollicitatiegegevens;
Alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen of die wij zelf kunnen opvragen en die wij gebruiken voor de hierna genoemde doelstellingen.


Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens indien u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het geval u of uw organisatie ons een opdracht verleent of als u of uw organisatie een opdracht voor of namens Bruil
uitvoert, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, een training bij ons volgt, bij ons solliciteert en/of in dienst treedt, een offerte bij ons opvraagt of indien wij (telefoon)gesprekken met u voeren en/of e-mailcontact met u hebben. Ook kunnen wij informatie putten uit openbare bronnen en/of websites.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening en samenwerkingen.
Concreet verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Het uitvoeren van de opdracht
Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van de aan ons verstrekte opdrachten. Ook gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over wijzigingen met betrekking tot onze producten en diensten.
- Nakoming van wettelijke verplichtingen
Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten en/of bewaartermijnen.
- Sollicitaties
In het geval van een sollicitatie ontvangen wij uw persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren wij tot uiterlijk vier (4) weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij u ons uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de gegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren wij de gegevens tot uiterlijk één (1) jaar na afloop van de sollicitatieprocedure. In dat geval maakt u het ons mogelijk om in de toekomst contact met u op te nemen voor een nieuwe passende vacature.

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een rechtsgrond bestaat, namelijk:
a) voor de uitvoering van een overeenkomst;
b) vanwege een wettelijke verplichting;
c) met uw toestemming;
d) vanwege een gerechtvaardigd belang.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht of de afwikkeling daarvan, kan het mogelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld in de volgende
gevallen:
a) Om onze opdrachten uit te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld aan een partner binnen de keten;
b) Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zoals bijvoorbeeld aan de Belastingdienst;
c) Bij inschakeling van externe leveranciers, zoals bijvoorbeeld onze ICT-leverancier.

Indien een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker van Bruil, dan sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst conform de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG"). Indien een partij een (zelfstandige) verwerkingsverantwoordelijke is, dan is deze zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van de betreffende gegevens en voor de
naleving van de AVG.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Bruil houdt de wettelijke bewaartermijnen aan. In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze verwerken.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Bruil heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Als u specifieke vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, dan kunt u contact met ons opnemen via
info@bruil.nl onder vermelding van 'privacy'.

Website en cookies

Bruil gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of
smartphone. Bruil gebruikt alleen cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De
cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie instellingen aanpassen

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn. 

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moet kunnen ontvangen
om deze door te geven aan andere organisaties. Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen, te corrigeren, of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@bruil.nl onder vermelding van 'privacy'. Bruil kan u vragen u te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs, voordat wij uw verzoek in behandeling nemen. Wij zullen binnen vier (4) weken schriftelijk reageren op uw verzoek.

Contact

Indien u vragen en/of klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden via info@bruil.nl onder vermelding van 'privacy'. Uiteraard hopen wij u in dat geval
zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. In Nederland betreft dit de Autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via
de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze bedrijfsvoering kunnen wijzigen. Bruil behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op info@bruil.nl. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 juli 2018.

Bruil Groep Services B.V.
Keesomstraat 9
6717 AH EDE
T: 088-811 87 17
F: 088-811 87 18
info@bruil.nl
KvK: 09 06 89 85  

I: https://www.bruil.nl/