Reductiedoelstellingen

Bedrijfsdoelstelling

De directie van Bruil heeft de volgende reductiedoelstelling gesteld:
Bruil zal in 2025 maximaal 56 ton CO2 per miljoen euro omzet uitstoten (scope 1 & 2, niveau 3). Deze doelstelling is gekoppeld aan de nieuwe Missie & Visie van Bruil voor de komende jaren. Dit komt ruwweg neer op een reductie van de uitstoot van 2,5% per jaar voor de komende periode van drie jaar.

Reductiemaatregelen

 Getroffen maatregelen periode 2013 - 2018:

 • Snelheidsbegrenzers op vrachtwagens;
 • Bandenbeheercontract met bandenspecialist voor de vrachtwagens;
 • Algemeen, inzicht in energieverbruik;
 • Verhelpen lekkages persluchtsysteem;
 • Green Deal aandrijfsystemen;
 • Inkoop groene stroom;
 • Verlichtingsplan op de productielocaties;
 • Plaatsen PV-systeem (ca. 580 panelen) op eigen locatie;
 • Deelname aan civieltechnisch project: Circulair en CO2 arm fietspad de Krimweg Hoenderloo. Betonmortel leveren met een lage CO2-voetprint.
 
Maatregelen periode 2019 - 2020
 
Lopende en nog te starten initiatieven:
 • Onderzoek naar compenseren van CO2
  • Bruil gaat in overleg met haar partner Energy Services de mogelijkheden bekijken van compensatie van CO2. Wat zijn de mogelijkheden, de kosten en de baten. Wel of niet kopen van Hollandse Windenergie voorzien van GvO’s of het bedrag (of een deel hiervan) van vergroenen zelf investeren in CO2-reducerende maatregelen.
 • Deelname innovatieproject voor toepassing waterstof en brandstofcel in material handling. Toyota Material Handling wil samen met partners eerste waterstofproject in Nederland voor heftruck’s & reachttruck’s realiseren.
 • Invulling geven aan de informatieplicht energiebesparing d.m.v. nalopen maatregelenlijst per sector.
 • Onderzoek naar CO2 beprijzing en de gevolgen voor de sector en Bruil.
 • Keuze vergroenen elektra d.m.v. groencertificaten Hollandse windenergie met GVO’s of meerkosten gebruiken voor bronaanpak in eigen organisatie.
 • Installatie van LED-verlichting op diverse productielocaties ter vervanging van TL-verlichting.
 • Vervroegd aanschaf Euro 6 vrachtwagens i.v.m. verlagen brandstofverbruik en emissies.
Het volledige Energie Management Actieplan (3.B.2) te vinden onder deze link.
 

Bruil heeft besloten de CO2-reductie, als gevolg van de inkoop van groene stroom, niet mee nemen in de berekeningen voor het behalen van onze reductiedoelstelling. De inkoop van groene stroom leidt niet tot innovaties en gedragsveranderingen binnen onze organisatie en geeft geen directe besparing in ons energieverbruik.