Terug naar overzicht

Wereldprimeur: grootste 3D-beton print project in Den Helder

Geplaatst op door Marketing en Communicatie

Wereldprimeur: 3D-betonprinter geeft 154 gedateerde flatwoningen een nieuw gezicht

English version below

3D-betonprinten in de bouw. Je leest er steeds vaker over in de media. Tot nu toe is deze revolutionaire techniek nog maar op zeer beperkte schaal ingezet. Daar komt begin volgend jaar verandering in. In Den Helder worden maar liefst 154 flatwoningen - als eerste ter wereld - volledig geüpgraded met 3D- geprinte betonelementen. Bijna 1.200 geprinte elementen, variërend van 2 tot 12 vierkante meter, toveren twee gebouwen van grijs en saai beton om naar een uniek en modern geheel. 

Gevels en balustrades uit de printer

In december van dit jaar opent Bruil Prefab Printing in Veenendaal een innovatieve fabriek. Een nieuwe flexibele robot zal in deze fabriek complete betonnen gevelelementen, balustrades, en kolommen printen. Niet rechttoe-rechtaan, maar met glooiende, ronde vormen. Bruil, Kokon Architectuur & Stedenbouw en Helder Vastgoed realiseren samen dit unieke project. Wereldwijd het grootste project tot dusver op 3D-betonprintgebied! De twee gedateerde flatgebouwen van elk zeven verdiepingen, gebouwd aan het begin van de jaren ‘70, krijgen daarmee een moderne, mediterrane uitstraling. Er komen bovendien ruimere balkons, een grote wens van veel bewoners. Bekijk hier meer foto's van het project. 

Prefab Printing

Er is door Bruil zo’n vier jaar gewerkt aan de ontwikkeling van deze techniek en bouw van de fabriek. De enorme printrobot kan via een railsysteem door de hal bewegen. ‘We zijn nu in staat om iedere dag unieke bouwcomponenten te produceren. Dit project is een geweldige kans om voor het eerst 3D-beton printen op grote schaal toe te passen’, legt Markt en innovatiemanager Theo Voogd van Bruil uit. Voor het project in Den Helder produceert de printer straks iedere week minimaal 30 gevelelementen. Ruim voldoende om het werktempo op de bouw te kunnen volgen. ‘Het is niet alleen een innovatieve maar ook een duurzame oplossing. Je hebt immers geen mallen meer nodig en verspilt vrijwel geen beton.’ 

Upgraden of nieuwbouw


Bedrijfsleider vastgoed Ton op ’t Ende van Helder Vastgoed over de keuze voor 3D-betonprint: ‘We stonden op een goed moment voor de vraag wat we met de flats zouden doen. Nog tien jaar laten staan en dan plat schuiven of ze aan de buitenzijde zodanig ‘upgraden’ dat de flats nog veertig jaar meekunnen? We kozen voor het laatste. Dat is veel duurzamer dan nieuwbouw. Daarnaast bleek de oplossing die Bruil hierin biedt betaalbaarder én veel sneller qua productietijd.’ Uitvoerige proeven toonden bovendien aan dat de geprinte betonelementen qua sterkte niet onderdoen voor traditioneel vervaardigde producten.

Investeren in Den Helder

Woningstichting Den Helder investeert de komende vier jaar bijna 140 miljoen euro in onderhoud, vernieuwing en verduurzaming van haar bestaande woningbezit. Via haar ontwikkelpoot Helder Vastgoed BV wordt daarnaast een veelvoud van dat bedrag gestoken in stadsvernieuwing. Voor de verbetering van deze 2 flatgebouwen is gekozen voor een bijzonder, spraakmakend ontwerp van Kokon Architectuur en Stedenbouw uit Rotterdam, ‘Doordat we niet meer hoeven te denken in betonmallen is het toepassen van complexe vormen mogelijk geworden’ vertelt Ron van Leeuwen (stedenbouwkundige/architect-partner) van Kokon. ‘Het 3D-printen maakt vormvrijheid binnen de architectuur weer betaalbaar. Wat ons betreft staan we aan het begin van een architectonische revolutie waarbij techniek en kunstzinnigheid hand in hand zullen gaan.’

Bouwteam

Een bouwteam van 8 bedrijven heeft zich de afgelopen twee jaar intensief bezig gehouden met het ontwerp van Kokon. Zo zijn de constructeurs Movares en Pieters Bouwtechniek respectievelijk verantwoordelijk voor de verankering van de geprinte elementen en de hoofddraagconstructie. Renovum is verantwoordelijk voor de engineering, levering en montage van de 2D- en 3D- gebogen sierbalustrades, ophangconstructies en sierelementen. Daarbij leveren Bruil prefab en Hi-Con prefab elementen en ultra hoge sterkte balkons en is Ingenieursbedrijf Rijnders & de Groot de hoofdconstructeur. Deze maand kunnen aannemers zich inschrijven voor de bouw van dit project. 

Contactgegevens Bruil
Kim van Kleef (Marketing en communicatie)

k.vankleef@bruil.nl
Tel: 088 – 8118717

Of kijk hier voor meer informatie over prefab printing. 

Bekijk hier meer foto's van het project.

-------------------------------------------------------------------------------

A world first: 3D concrete printer gives 154 outdated flats a new look

3D concrete printing in construction. You read about it increasingly in the media. But so far, this revolutionary technique has only been used on a very limited scale. That is due to change at the start of next year. In Den Helder in a world first, no fewer than 154 flats will be upgraded entirely with 3D printed concrete elements. Almost 1,200 printed elements, ranging from 2 to 12 square metres, will transform two buildings of grey, boring concrete into unique and modern entities.

Facades and balustrades from the printer

This December, Bruil Prefab Printing will open an innovative factory in Veenendaal. There a new, flexible robot will print complete concrete facade elements, balustrades and columns. Not just straightforward components, but with sloping, round shapes. Bruil, Kokon Architectuur & Stedenbouw and Helder Vastgoed are working together to realise this unique project. It will be the world’s largest project to date in the field of 3D concrete printing! The two outdated seven-storey blocks of flats, built in the early 1970s, will acquire a modern, Mediterranean feel. There will also be larger balconies, a major wish from many of the residents.

Prefab Printing

Bruil has put some four years of work into developing this technique and constructing the factory. The enormous robotic printer can move through the hall on a rail system. ‘We are now able to produce unique building components every day,’ explains Bruil’s Market and Innovation Manager Theo Voogd. ‘This project offers a great opportunity to use 3D concrete printing on a large scale for the first time.’ The printer will produce at least 30 facade elements for the project in Den Helder every week. That is more than enough to keep pace with work on the construction site. ‘It’s not only an innovative solution, but also a sustainable one. After all, you no longer need any moulds, and you hardly waste any concrete.’

Upgrading or new construction

Helder Vastgoed’s Managing Director of Real Estate Ton op 't Ende on opting for 3D concrete printing: ‘At a certain point, we faced the dilemma of what to do with the flats. Leave them standing for another ten years, and then demolish them, or “upgrade” the exteriors so that they could last another forty years? We chose the latter. That’s much more sustainable than new construction. Bruil’s solution also turned out to be more affordable and much faster in terms of production time.’ Extensive tests also proved that the strength of the printed concrete elements is not inferior to that of traditionally manufactured products.

Investment in Den Helder

Over the next four years, the Den Helder Housing Foundation will invest almost 140 million euros in the maintenance, renovation and sustainability of its existing housing stock. A multiple of that amount will also be spent on urban renewal through its development arm Helder Vastgoed BV. A special, high-profile design by Kokon Architectuur & Stedenbouw from Rotterdam was chosen for the improvement of these two blocks of flats. ‘Because we no longer have to think in terms of concrete moulds, it has become possible to use complex shapes,’ explains Kokon’s Urban Planner/Architect Partner Ron van Leeuwen. ‘3D printing makes freedom of form in architecture affordable again. We believe we are on the cusp of an architectural revolution, where technology and artistry will go hand in hand.’

Construction team

A construction team from 8 companies has worked intensively on the Kokon design over the past two years. Structural engineers Movares and Pieters Bouwtechniek are responsible for anchoring the printed elements and the main supporting structure, respectively. Renovum is responsible for the engineering, delivery and assembly of the 2D and 3D curved decorative balustrades, suspension structures and decorative elements. Bruil supplies prefabricated and Hi-Con prefabricated elements and ultra‑high-strength balconies, and Engineering Office Rijnders & de Groot is the main structural engineer. Contractors can tender for the construction of this project this month.

Contact information:

Bruil
Kim van Kleef (Marketing and Communication)

k.vankleef@bruil.nl
Tel.: +31 (0)88 8118717

For more info see our website about prefab printing.
Click here for more photos.